shuffle

sb.shuffle(array);

sb.shuffle(['a', 'b', 'c']);
-> ['c', 'a', 'b']

results matching ""

    No results matching ""